Hỗ trợ upload nhiều ảnh từ máy tính; chọn ảnh Instagram, Facebook và Flickr.

Để đảm bảo chất lượng in ấn, bạn nên chọn các file tối thiểu 0.5MP (đối với in nam châm 5x5) và 2MP (đối với in nam châm 10x15)

  Hình xem thử có thể mất một lúc để hiện ra. Nếu bạn muốn chọn thêm hình, bấm lại vào nút "Chọn nhiều ảnh", muốn xóa hình đã chọn, bấm nút "X"